İSLÂMİ HAREKETLER VE PARA BABALARI - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

12-03-2022

İSLÂMİ HAREKETLER VE PARA BABALARI

Günün gündeminde İslâm vardır; İslâm’ın devleti vardır. Dünyayı meşgul eden bu gündem; bir taraftan dostlarını sevindirip heyecanlandırır, onlara nurlu ufuklar vadeder, çalışmalarına çalışma katmalarına vesile olurken, diğer taraftan da İslâm’ın düşmanlarını ve bu arada İslâm’ın düşmanlarına jandarmalık yapanları kara kara düşündürmekte; İslâm hareketlerini durdurmak ve İs1am’ın devlet olmasına mani olmak için Kâfir-Münafık işbirliği yapmakta, müslümanların kanını içecek kadar gözleri dönmekte ve milyarlar sarfetmektedirler.

İşte, dünyanın manzarası bu!.. Bu manzaranın son derece garip ve son derece acı tarafı, asırlardır İslâm’ın düşmanlığını’ yapan doğulu ve batılı milletler ve devletler değildir. Onlara sözümüz yok; onlar kendi görevlerini yapıyorlar ve yaparlar. Fakat, işin acı ve garip tarafı; bazı müslüman milletlerin ve müslüman ülkelerin başlarına çöreklenmiş kula kul olmuş idareciler ve satılmış jandarmalardır. İşte müslümanı üzen budur, tehlikeli olan da budur. Çünkü, kaleyi içinden yıkacak budur. Defalarca İslâma saldırdıkları halde dış düşmanlar, İslâm’a zarar verememişlerdir. İslâm içten, iç düşmanlardan yara almış ve zarar görmüştür. Binaenaleyh, müslüman, şuurlu müslüman işte bu noktada durmalı, İslâm’ın devlet olmasında kim kendisine yar ve yardımcı olacak ve kim buna karşı çıkacaktır. Bu hususu çok iyi tesbit etmeli, basiret ve ferasetini kullanarak kukla idarelerin oyununa gelmemelidir.

Bu noktada duralım ve İslâm hareketlerine birkaç örnek verelim:

1- İhvanul Müslimin hareketleri,

2- Afganistan cihad hareketleri,

3- İran inkılab hareketleri,

4- Avrupa’da İslâm cemaatleri hareketleri.

Bu hareketlerin müşterek bir noktası ve ortak bir davası vardır: İmandır. Bunlar; din-devlet ikiliğini ortadan kaldırmak için yola çıkınışlardır. İşte; düşmanın ve kuklalarının korktukları da budur ve bu hareketlerdir. Bunlar camilerin açılasından, kapılarının açık bulundurulmasın-dan ve cemaatlarının çokluğundan korkmazlar; Bunlar müslümanın devlet olmasından korkarlar; Esas korktukları budur. Zira, İslâm devlet olduğu takdirde düşmanlar, İslâm ülkelerini ve milletlerini sömüremiyecek, içteki kuklaları da iktidar ve saltanatlarını, tac ve tahtlarını kaybedeceklerdir. Nitekim İranda İslâm devlet olunca, Şah kırallığını, dış düşmanlar da çıkarlarını kaybettiler, ellerini ve eteklerini çekip gittiler.

İran üzerinde hüsrana uğrayan düşman, şimdi gözünü dört açmış durumdadır. Yarın Irak’da, Suriye’de, Anadolu’da, Mısır’da, Ürdün’de, Arap yarım adasında ve diğer İslâm beldelerinde İslâm devlet olursa, bizim halimiz ne olur diye düşman kara kara düşünmekte, çareler arayıp tedbirler almaktadır. Başta Amerika ve onun güdümündeki gerici ve yobaz bütün kukla rejimler Saddam’ın yanında yer almakta ve on-un küfür ve kafir rejimini ayakta tutmak için nıilyarlar akıtmaktadırlar.

Hasan El-Benna’nın kurduğu ve Kutubların devam ettirdiği ihvan cemaatleri, bir taraftan bir kısım beceriksiz idarecilerin yüzünden, bir taraftan da para babaları tarafından oyuna getirilerek sarsıntılar geçirmekte, dejenere edilmektedir.

Afganistan cebhesine gelince: Saldırgan düşman; Dört-beş senedir, modern silahlarla mücehhez ordularıyla cebheyi yaramadı. İman ve ihlas bağlarıyla birbirine bağlanmış Mücahidlerin karşısında tutunamadılar. Dünyanın gözü önünde rezil ve kepaze oldular. Bu gidişle İslâm’ın cihad hareketini durduramıyacağını anlayan düşmanlar, şimdi cebheyi içinden parçalamayı planlamakta, eskimiş ve denenmiş firarda bulunan ve laik kafalı Zahir Şahın başkanlığında kukla bir devlet kurmak istemekte, bunun için de yine para babalarını kullanmaktadır.

Avrupadaki İslâm hareketleri de durdurulmak istenmektedir:

13 Ağustos 1983 Köln-Barbaros camii hareketi; İslâm nizamını hayata hakim kılmak üzere yola çıkmış ve yol olarak Peygamber metodunu seçmiş, particiliğe paydos dediğini ilan etmişti. Laik kafaları korkutan, parti meftunlarını kızdıran, saltanatları sarsan bu hareketi durdurmak için söylenmedik yalan, yapılmadık iftira, tezgahlanmadık oyun kalmadı. Fakat, hiçbiri fayda vermedi. Şimdi bir oyun kaldı. O da para babalarını harekete geçirip camileri ve zayıf iradeli hocaları satın almaktır. Bazı camiler gezilmekte, bazı kişiler ziyaret edilerek paralar verilmekte veya vadedilmektedir. Ve bu suretle Avrupa'daki İslâmi hareketler kontrol altına alınmak istenmektedir.

Böylece, dünyada ve yakın çevrede dönen dolapları kısaca gözden geçridikten sonra:

Bu vaziyetler karşısında, Allah nizamını dünya hayatına hakim kılmayı gaye edinen ve bunun için yola çıkan kuruluşlara düşen nedir? Son derece uyanık olmalı, gözlerini dört açmalı, küfrün ve kafirin güdümünde bulunan para babalarının sözlerine ve yardımlarına iltifat etmemelidirler. İhvan Cemaatleri Hasan El-Benna’nın çizgisinden ne pahasına olursa olsun, sapmamalı, Afgan Mücahidleri ve ittihadı, münafikane sözlere ve vaatlere kanmamalı, hatta yardımlarına bile tenezzül etmemelidirler. Allah’ın nizamından başka nizam tanımayan, Kur’ân’dan başka anayasa kabul etmeyen bir idareye kavuşuncaya kadar mücadeleye ve cihada devam etmelidirler. Ve bu yoldaki sıkıntılara, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de katlanmalıdırlar. Katlanmalıdırlar ki, "Haberiniz olsun! Allah’ın yardımı artık yakındır!.."mealindeki ayetin sırrına mazhar olsunlar. Yakın çevredeki kardeşlerimize gelince: Bugüne kadar yalanlara kanmadıkları, oyunlara gelmedikleri gibi, bundan sonra da kanmayacaklardır ve kanmamalıdırlar. İslâm’ın çizgisinden, Peygamberin metodundan şaşmamalıdırlar. Günü gününü tutmayan, para ile satılabilecek kadar düşük karektere sahip olan üç-beş kişinin gitmesinden de asla üzülmemelidirler. Çünkü, herkes, layık olduğu safta er-geç yerini alacaktır.

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ​


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 104
Toplam 528252
En Çok 1316
Ortalama 348