PEYGAMBERİMİZ’İN VEDA HUTBESİ - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

07-04-2022

PEYGAMBERİMİZ’İN VEDA HUTBESİ

Kitabımızı Peygamberimiz’in mübarek bir hutbesiyle bitiriyorum. Bu hutbe Veda Hutbesi’dir, vedâ konuşmasıdır. Peygamber Efendimiz, veda haccını yaparken bu konuşmayı yapmıştır. Hutbe mealen şöyledir:

"Hamd ve minnet sana Ya Rabb! Her şeref ve şan senin namına Ya Rabb! Allah’tan başka ilâh yoktur. O’ndan başkasına ibâdet edilemez, O’nun ortağı olamaz. Bütün mülk O’nundur. O’na şükürler olsun. Yaşatan, öldüren O’dur. Her şeye kadir O’dur. Sözünü gerçekleştirdi; kuluna yardım etti, aleyhinde birleşenleri bozguna uğrattı.

Ey insanlar! Sözümü dinleyiniz, gelecek sene burada, bu vakitte sizi tekrar göreceğimi sanmıyorum.

Ey insanlar! Rabb’inize kavuşuncaya kadar, bu günümüzün ve bu ayınızın hürmeti gibi, kanlarınız, mallarınız birbirinize haramdır. Siz de şüphesiz Allah’a kavuşacaksınız ve O, dünyada yaptığınız işlerden sizi hesaba çekecektir. İşte tebliğ ettim. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine ödesin. Her türlü faiz haramdır. Fakat baş paralarınız size helaldir. Zulmetmeyiniz ve zulüm görmeyiniz.

Cahiliyetten kalma her türlü kan davaları haramdır.

Sonra Ey insanlar! Şeytan, bu diyarınızda kendisine ibadet olunmaktan ümidini kesmiştir. Fakat O, başka şeyler bekliyor; O, yaptığınız kötü şeylerle yetiniyor. Bunun için dinimiz hakkında ondan sakınınız; kâfirler gibi fırka fırka olup birbirinizin boynunu vurmayınız.

Ey insanlar! Sizin, kadınlarınız üzerinde; kadınların da sizlerin üzerinde hakları vardır. Kadınlar hakkında öğütlerime itaat ediniz. Onlar sizin için yardımcıdırlar. Onlar kendi nefislerini koruyabilecek hiçbir şeye sahip değillerdir. Kölelere gelince: Onları yediğinizden yedirmeğe, giydiğinizden de giydirmeye dikkat ediniz.

Sözlerime dikkat ediniz; Ey insanlar! Ben tebliğ ettim! Aranıza öyle bir şey bırakıyorum ki, eğer ona sarılırsanız, hiçbir işte hataya düşmezsiniz. Bu, Allah’ın Kitab’ı ile Peygamber’inin sünnetidir.

Ey insanlar! Sözümü dinleyiniz, anlayınız. Biliyorsunuz ki, her müslüman diğer müslümanın kardeşidir. Hepiniz eşitsiniz. Bir müslümânâ kardeşinin malından, ancak, onun kendi rızasıyle verdiği şey helaldir. Kendinize zulmetmeyiniz. Allah’ım tebliğ ettim mi?"

Kendisini pür-dikkat dinleyen yüzbinlerce müslüman, hep bir ağızdan "Evet; tebliğ ettin, vazifeni yaptın!" diye bağırdılar. Bunun üzerine Peygamberimiz: "Allah’ım şahid ol!.." dedi ve devesini sürüp yürüdü.

Hanımlar! Peygamber Efendimiz Hazretleri’nin bu tarihî konuşmasını -o zaman hoperlo olmadığı için- ashabtan yüksek sesli Ümeyye oğlu Rabia tekrar ediyordu. Yüzbinlere hitap eden Peygamberimiz, bu konuşmasıyle adeta İslâm dininin özetini veriyordu. Şöyle ki:

1- Allah’ın birliğini, her şeyin O’nun emir ve iradesine bağlı bulunduğunu, yalnız O’na ibadet edilmesi lazım geldiğini anlatıyor;

2- Peygamberimiz, (23) senelik çalışmasının bilançosunu çiziyor, mücahedesinin semeresini görmüş oluyor;

3- Peygamberimiz konuşmasına, "Ey müslümanlar!" hitabiyle değil de, "Ey insanlar!" nidasiyle başlamış olmasıyla peygamberliğinin yalnız Arap yarımadasına ve yalnız bir millete ait olmayıp, bütün dünyaya, bütün milletlere şâmil olduğunu göstermiştir;

4- Herkese mülkiyet hakkı tanımış ve mal emniyeti vermiştir;

5- Faiz müessesini kökünden yıkmıştır;

6- İslâm hukukunun gelmesinden sonra, artık hukuk sistemlerinin yıkılmış olduğunu ifade etmiştir;

7- Emanete riayet edilmesini emretmiştir;

8- Günahların her türlüsünden sakınılmasını tavsiye etmiştir;

9- Tefrikaya düşmenin aslında kâfir işi olduğunu anlatmıştır;

10- Kadın ve köle haklarına son derece riayet edilmesine tavsiye etmiştir;

11- İnsanların kanun karşısında eşit olduklarına işaret etmiştir;

12- İnsanların kurtuluş ve yükselişe götüren yolun, ancak, Kur’an ve sünnet yolu olduğunu bildirmiştir;

13- İslâm dininin tamam olduğuna, kendi vazifesinin bittiğine ve dünyadan ayrılacağının çok yakın olduğuna işaret etmiştir.

Cenâb-ıHakk cümlemizi, kendisine hakkıyla kul olan ve son Peygamberleri Hz. Muhammed’e layıkıyle ümmet olan kullarından eylesin! (Amin!)

VELHAMDÜ LİLLÂHİ RABBİ'L-ÂLEMÎN!..

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ​


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 163
Toplam 528311
En Çok 1316
Ortalama 348