KAVMİYETÇİLİK AKIMININ TARİFİ, TEMELLERİ VE ÖZELLİKLERİ - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

22-04-2022

KAVMİYETÇİLİK AKIMININ TARİFİ, TEMELLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

1- Kavmiyetçiliğin Tarifi:

"Kavmiyetçilik" ve "Vatanperestlik" kelimeleri, Frenk dilindeki "Nasyonalizm" sözcüğünün çevirisi ve karşılığıdır. Latincede "nasyo" ve "nitos" kelimeleri, doğum yeri mânâsına gelir. 

Siyâsi ilimlerin araştırıcı ve düşünürleri, "Nasyonalizm"i çeşitli şekillerde tarif etmişler.

Carlton Hayes şöyle diyor:

"Millet (nasyon), ortak dünya görüşü ve kültürüne sahip, bağımsız bir siyasi gruptur."[1]

Hans Kohn şöyle yazıyor:

"Belli bir grub'un bir yerde yaşaması, "milliyet"i Kur’ân baş etkendir. Ve aynı tabii coğrafi muihitte yetişmek, fertler arasındaki milli dayanışmayı gerçekleştiren en büyü faktördür. Bu temele dayanarak ortak menfaat ve maslahatı hisseden grup, bir "milleti" oluşturmaktadır."[2]

Bubgi şöyle söylüyor:

"Millet, toprak ve kanın veya dilin veya kültür ve tarihin kendilerini birbirine bağlıyan fertlerden oluşan topluluktur."[3]

Salo W. Baron, milleti şöyle tanıtıyor:

"Millet, bir yerde yaşayan ve ortak siyasi kurumlarda bir araya gelen gruptan ibarettir."[4]

Kavmiyetçiliğin özellikleri hususunda Kohn diyor ki:

"Vatana bağlılığın derin duygusu, o'na mutlak vefakârlık ve o'nun alınyazısında ortak olma hissi, Kavmiyetçiliğin temelidir. Vatanpererstlik, insanın vatana vefakârlığı yolunda bir engel önüne geçemediği müddetçe asildir."[5]

Amerika Ansiklopedisi kavmiyetçiliği tarif ederken şunları yazıyor:

"Milli Birim"e herşeyden daha çok bağımlı ve vefakâr olmak, Nasyonalizm'in temel mefhumlarındndır. Bunun yanında, milletinin elde ettikleriyle övünmek, milletinin yüceliğine, hatta diğer milletlerden üstün olduğuna derinden inanmak, Kavmiyetçiliğin gereklerindendir."[6]

Hayes de bu noktayı tekrarlamış:

"İç grub"a (vatan ve millete) vefakârlık ve bağlılık, vatanperestliğin esâsıdır."[7]

Mezkur tarifleri incelediğimizde şu noktayı açıkça görüyoruz.

"İnanç" ve "ideoloji" etrafında birleşme yerine toprak, kan ve dile asliyet verme, Kavmiyetçiliğin esası ve temelidir. Milliyetçilik; dil, toprak ve ırk etrafında birleşmek, "vatan" ve "milliyet"in taassub ekseni olması bayraktarıdır. "Değişik hüviyetlerin oluşumunda asıl etken nedir?" sorusuna Vatanperestler şu cevabı veriyorlar:

İnsanı diğerlerinden ayıran seçen şey, "inanç"ı değil, doğumyeri, dili ve ırkıdır. "Vatan" ve "Millet" çerçevesi içerisinde olanları, "KENDİ"; bu çerçevenin dışında bulunanlar ise "YABANCI"dır. "Vatan ve millet çıkarları", her şeyin doğruluk ve yanlışlık, iyilik ve kötülük ve insanın ferdi ve içtimai işlerine değer verme kıstasıdır.

Milliyetçiliğe göre "milliyet"i oluşturan unsurlar; coğrafi sınırlar, ırk ve siyâsi kurumlar gibi maddi etkenlerden ibarettir. Bu etkenlere dayanarak halkın bir kısmı alınyazısını ve müşterek geçmişi paylaştıklarını hissediyorlar.

Kavmiyetçi insan, kendi milletinin ve vatanının üstünlüğüne içten inanır, tüm iyilikleri kendi vatanına ve milletine nisbet eder.

2- Vatanperestlik ve Laiklik Arasındaki Bağlantı

Kavmiyetçiliğin laiklikle; ("devlet"in "din"den, "siyaset"in "din"den ayrılmasını savunan görüşle) inkâr edilmez bir bağlantısı vardır. Milliyetçiliğin temellerinden biri, dini taallukata göz yummak ve dine dayanan devletten kaçınmaktır. Mısır milliyetçiliğinin başta gelen sloganlarından biri şuydu: "Din Allah'ın, vatan herkesindir." Yani din, insanın şahsi ve ibâdi işlerine bakar. Ama vatan, onun siyâsi ve içtimai yaşantısıyla ilgilidir. Bu, laiklik düşüncesinden başka birşey değildir.

Milliyetçilik ve ırkçılık, yüzde yüz laikliği getirir. "Milli birlik, vatan ortaklığı esâsına göre kurulmalıdır" düşüncesi, dinin devlet işlerine karıştırılmamasını icab ettirir.

Milliyetçilik: "Dinî inançları temel almak, milli birliğe engel ve dini azınlıkların kendilerini yabancı hissetmelerne sebeb olacağını" iddia ederek, böyle olmaması için mecburan laikliği kabul etmeyi öngörüyor.

3- Milliyetçilik Akımının Diğer Bazı Temelleri ve Özellikleri:

Irkçılık; hükümeti, belli bir nizam ve ideolojiyi uygulamak değil, vatan ve onun fertlerini korumak için bir iktidar ve güç sayıyor.

İktisât da milli menfaatler ve milletin rahatlığı etrafında dönüyor. yâni 'meşru' ve 'gayri meşru' yollar değil, "aziz vatanın çıkarları" göz önüne alınıyor, ırkçılıkta.

Bu nizamda kültür, sanat, şiir ve edebiyat, milli azameti göstermek, kendi kendine övünmek ve milli duygularıkuvvetlendirmek yolunda bir araçtır.

Milliyetçiliğe göre içtimai ve ferdi hayatta değer ölçüsü, harekete geçirici, yön verici ve siyâsi-fikri tutumları belirleyici etken, vatan ve milliyettir.

Milliyetçiliğin Diğer Özellikleri:

1- Yabancının karşısında vatandaşı savunmak, ister haklı olsun, ister haksız.

2- Kendi ülkesinin milli şahsiyetlerini ve tarihi kahramanlarını (hemen hemen tapar derecesinde) saygıyla anmak.

3- Putperestlik vb. eski gelenekleri diriltmek. Milliyetçilik bu yönde, eski ölmüş geleneklere ve vehme dayanan mitlere dayanıyor.

Mısır milliyetçiliğinin en fasih sözcüsü olan Taha Hüseyin eski Firavun uygarlığının hatıralarını diriltmeğe çok çalıştı. Mısır'ın ünlü işçisi Lutfi es-Seyyid, "Mısırlılar, Mısırın Firavun zamanındaki parlak uygarlığından haberdâr olmalıdırlar ki tarihi bağlarını anlasınlar." diyordu. [8]

İran milliyetçiliği de İran milletini, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e değil, Kurüş ve Dariyuş'a bağlamak istiyordu, dâima.

4- Kendini büyültmek, milletine büyüklük hissi vermek, onu, güzel, kudretli, şefkatli ve gâlib göstermek amacıyla tarihi tahrif ve değiştirmek.

5- Eski Totemizmde olduğu gibi bazı özel alâmetlerin kutsallığına inanmak. Bayrak, aslan, kartal ve kurt gibi millî arma ve milli marş mukaddes sayılıyor milliyetçilikte. Bunların kutsallığını ve hürmetini korumak için insan, hatta kendini bile feda etmelidir, milliyetçiliğe göre.

4- Uydurma Bir Din: Milliyetçilik

Böylece görüyoruz ki "Milliyetçilik bir akım ve din benzeridir, ki onun tanrısı (vatan), özel peygamberleri, Totemleri, taptığı putları ve kendine ait bazı gelenekleri, bir dinin unsurları hükmünü taşır. Aslında batılılar, insanda doğal bir his olan "vatanseverlik" hissine dayanarak "Nasyonalizm" isminde bir plan çizdiler ve batı hayranları da şark'a soktular onu.

5- Kabile Nizâmının Gelişmiş Şekli Kavmiyetçilik

Batılılar, kavmiyetçilik dinini, gruplaşmak ve "vatanseverlik" garizesine ve eski kabilesel taassublara dayanarak kurdularç Eğer kavmiyetçilik akımıı dikkatle incelersek, Totemizmin kabile düzeninden oluşmuş odluğunu görürüz.

Kabile düzeninde birliğin esası, "kan" ve "toprak"ta ortak olmaya bağlıdır. Kabile düzeninde doğruluk, takva, inanç ve imân göz önüne alınmaksızın kabileye mensub kimse, diğerleri tarafından sevilip destekleniyor; ona mensub olmayan şahıs ise "yabancı" sayılıyor. kavmiyetçilikte de aynen böyledir. Kabile düzeninde savaş ve barış, kabileden ötürü idi. İnsanlar filan kabileye mensub olduğu için kıvanç duyar, övünürdü. Hatta başka kabilelerden olanları küçümsüyorlardı, bile. Kabile, gölgesinde insanların kendilerini emniyette hissettikleri bir kurum idi. Kavmiyetçilikte de aynen böyledir.

Kabile düzeni "Totemizm"in bazı unsurları da Kavmiyetçilik akımında mevcuttur. Her kabilenin bir totemi vardı. Kabile mensubları, kabilenin koruyucu ruhunun onda olduğunu hissediyorlardı. "Vatan", bugünkü uygar insanın en büyük totemidir. Totemcilik, ne kadar akıl ve mantığa aykırıysa Kavmiyetçilik de o kadar aykırıdır. Totem, kabilede birliği sağlayan etken olduğu gibi bugün "vatan" aynı rolü oynamaktadır.

 

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ​


[1] Seyri der Endişe-i İslâmii Arab: 228-234

[2] Hans Kohn: The İdea of Nationalism: gts origin and background p14, Newyork, 1944

[3] Luigo: Nationalism and İnternationalism P25, Newyork, 1946

[4] Salo. W. Baron. modern Nationalism ve Religion, p31

[5] Hans Kohn: The İdea of Nationalism Newyork, 1927, p15

 

[6] Nationalism Commotes o loyalty to the group entity, superior to all other loyallies (Encyclopaedea Americana vol.)

[7] Carlton Hayes: Essayson nationalism, p56

 

[8] Bakın: Mukaddemetun Lidirasetil-Fikris-Siyasiyyil Arabi s. 101

 


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 92
Toplam 528240
En Çok 1316
Ortalama 348