HALİFENİN TAYİNİ VE HİLÂFETİN ŞARTLARI - İSKİLİPLİ MEHMED ATIF EFENDİ

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

17-11-2019

HALİFENİN TAYİNİ VE HİLÂFETİN ŞARTLARI - İSKİLİPLİ MEHMED ATIF EFENDİ

Müslümanlar üzerine halife seçimi vaciptir. Bu da akli ve şer’i bakımdan sabittir. Bu konuda, şer’i delil, sahabe ve tabiin hazretlerinin icma ve ittifakıdır. Şöyle ki, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimizin irtihali vuku bulunduğu gün Peygamber Efendimiz defn olunmazdan evvel hemen sahabe-i kirâm “Sakife-i Beni Saide” denilen mahalde toplanıp halife seçimi hususunda meşveret ettikten ve hilâfet makamına herkesten en haklı ve lâyık olduğuna ümmetin reyleri ittifak ettikten sonra hepsi Hz. Sıddık (radıyallâhu anhu)’ya biat ettiler. Bundan sonra Sahabiler zamanında ve tabiin devrinde de durum bu şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla halife tayininin vacip olduğu şer’i delillerden ümmetin icma’ı ile sabittir.

Hilâfetin iki çeşit şartı vardır: Biri sıhhat, diğeri evleviyet şartıdır. Sıhhatinin şartları İslâmiyet, hürriyet, erkeklik, akıllılık, bulûğ, ahkâmın infazına, memleketin imarına ve devlet işlerinin yönetilmesine kudrettir. Dolayısıyla Müslüman olmayanların Müslümanlar üzerine velâyeti caiz olmadığından İslâm; kadınların hal ve şanları evlerinde oturmak ve mahremleri olmayan kimselerden tesettür ve içtinap ettiklerinden, akıl ve dince noksan bulunduklarından erkek; köle değil başkaları hakkında tasarruf etmek, kendi nefsinde bile tasarrufa malik olmadığından hür; mecnun ve çocuk işleri yönetmekten aciz olduğundan akıl ve baliğ; halife tayininden esas gaye halktan birinin velâyet ve tasarruf edemeyeceği şer’i ahkâm, kulların işleri ve memleketin intizamını mükemmel bir halde tedvir etmek olduğundan ahkâmın tenfizine, mülkün siyasetine kadir olmak halife tayin olunacak zatın hilâfetinin sıhhati için lüzumlu şartlardandır.

Evleviyetinin Şartları: İçtihatta bulunacak derecede ilim, bütün hükümlerde adalet, kanuna riayet, organlarının sağlamlığı, Kureyşli olmak, fazilet ve takva sahibi olmaktır.

Zikrolunan şartların tamamen bir tek şahısta toplanması çoğu zaman mümkün ve müyesser olamayacağından ulemanın büyükleri, bu şartlardan bazılarının bulunmaması, imametin sıhhatine halel (zarar) vermez demişlerdir. İşte bunun içindir ki, “Hilâfet benden sonra otuz senedir” hadis-i şerifi ile asr-ı saadetten sonra bütün şartları ihtiva ettiği haldeyken hilâfet (hilâfeti kâmile), Hulefa-i Raşidin devrinden ibaret olan otuz seneye tahsis buyrulmuştur.

 

İSKİLİPLİ MEHMED ATIF EFENDİ

DARU'L HİLAFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 320
Toplam 529676
En Çok 1316
Ortalama 348