GEÇİCİ DEĞİL, İLELEBED! - CEMÂLEDDİN HOCAOĞLU KAPLAN {RH.A}

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

22-04-2022

GEÇİCİ DEĞİL, İLELEBED!...[1]

 

Elhamdülillah, dört başı mamur bir hareketin içindeyiz. Her kula nasib olmayan bu hareket, dünyanın şu kötü şartları muvacehesinde Rabb’ülâlemin Hazretleri tarafından sizlere nasib olmuştur. Vasfınız Tevbe suresinin, “Tevbe edenler, hamd edenler, ibadet edenler, seyahat edenler, rükû ve secde edenler, emr-i maruf ve nehy –i münker yapanlar. Allah’ın hudutlarını (kanunlarını) koruyanlar!.. İşte bunlar var ya, Ey Habibim! Sen (böyle) olan mü’minleri müjdele!” mealindeki ayet-i celile’yle“Ümmetimden bir taife (bir cemaat) hak üzere (hakka sahib olmak üzere) devam edecekler ve bu halleri kıyamete kadar sürecek ve fakat muarız ve muhalifleri kendilerine zarar vermeyecek ve nihayet Allah’ın emri gelecek…”  (İbn-i Mace, A. b. Hanbel, Beyhaki ve daha başkaları farklı rivayetlerle) mealindeki Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)sözüdür.

Mühim olan ebedi olmaktır: 

Geçici bir zaman için bu ayet ve bu hadisin sırrına mazhar olmak değil, mühim olan ilelebed olmaktır. Bunun için; 

1- Davaya sadık kalmak, davayı gönülden sevmek, malından da canından da, hısım ve akrabasından da daha aziz addetmek ve nihayet davanın üzerine toz kondurmamak ve bilcümle yine Tevbe suresinin 24. ayetine dikkat etmektir.

2- Davanın mensublarını sevmek ve onlara karşı şefkatli ve merhametli olmaktır.

3- Ulu’l-emr’e itaat; merkez Kur’an’a ve Sünnet’e, bölge emirlerimiz merkeze, cemaat emirlerimiz bölge emirlerimize, cemaatlerimiz de cemaat emirlerimize itaat edecektir. Yani yukarıdan aşağıya doğru adalet, aşağıdan yukarıya doğru itaat birbirini takib etmelidir.

4- Yalan yok, iftira yok, nemime yok, kin yok ve nihayet tefrika yok. Ve fakat; ikaz var, irşad var, sabır var, affetme var…

5- Yalan, iftira, nemime, kin ve tefrika sahipleri hakkında şikâyet var, tahkikat var…

6- Şikâyetler ve tahkikatlar mutlaka şeriat’a göre yürütülecek ve yürütülmelidir. Şeriat’ın verdiği hüküm karşısında kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

7- Bir teşkilat mensubu kardeşimiz, hakkında verilen karar lehine de olsa aleyhine de olsa mutlaka rıza göstermeli, şeriat’ın hükmüne boyun eğmeli ve tersine kızıp da çekip gitmemelidir.

8- Murakaba ve kontrol:

a) Herkes kendi kendini murakaba ve kontrol edecektir.

b) Her Müslüman birer murakıb olmalıdır;

c) Her idareci birer murakıb olmalıdır;

d) Merkez bütün teşkilat üzerinde bir murakıb olmalıdır;

e) Ümmet merkez üzerinde bir murakıb olmalıdır;

f) Esasen bütün bunların üzerinde melekler birer murakıbtır;

g) Ve hepsinin üzerinde de Rabb’ülâlemin murakıb, yani kontrolcüdür.

İşte böyle bir havaya girdiğimiz takdirde kötülükler azalır, o nisbetle saygı ve sevgi artar, bereket artar, Allah’ın yardımı artar, cennet ve Cemalullah kendini gösterir.

NOT: Murakaba ve kontroller aslına ve usulüne uygun olmalı ve aynı zamanda yazılı bulunmalıdır.  

 

Cemâleddin Hocaoğlu Kaplan {Rh.a}
DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


[1] Ümmeti Muhammed, Sayı: 120


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 381
Toplam 529737
En Çok 1316
Ortalama 348